Realizacja projektu w ramach działania:
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr Umowy: POIR.03.04.00-30-0088/20-00
Nazwa Beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy REMBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 111 837,76 zł w tym 100% ze środków europejskich EFRR
Okres realizacji: 01.07.2020-31.07.2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ DZIAŁANIE 3.4. „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY”

 

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy REMBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28.09.2020r. otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

cele projektu : Otrzymane dofinansowanie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy REMBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mógł przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

planowane efekty : Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19

wartość projektu: 111 837,76 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 76/100)

wkład Funduszy Europejskich: 111 837,76 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 76/100)