1. Informacje ogólne:
Stropy TERIVA są monolityczno – prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych (niekiedy elementów wypełniających z betonu komórkowego) oraz betonu układanego na budowie. Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest obciążenie charakterystycznie równomiernie rozłożone pod ciężar własny konstrukcji, które przyjęto równe 4,0:6,0 i 8,0 kN/m2. Izolacyjność akustyczna stropu TERIVA, w zależności od jego zastosowania, powinna spełnić wymagania określone w normie PN-B-02151-03:1999. W celu spełnienia tych wymagań w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym należy przyjmować odpowiednie rozwiązania podłóg według „Katalogu rozwiązania podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego” jak dla stropów gęstożebrowych o zbliżonej masie 1 m2 stropu. Izolacyjność cieplna stropów TERIVA, bez warstw wykończeniowych (od góry i od dołu), określona oporem cieplnym wynosi:
– stropu TERIVA I, TERIVA NOVA – 0,37 m2 K/W,
-stropu TERIVA II i TERIVA III – 0,39 m2 K/W.

2. Układanie belek
Przed przystąpieniem do układania belek stropowych należy sprawdzić czy podpory (ściany) są odpowiednio wykonane i wypoziomowane. Przy stropach o rozpiętości większej niż 7,20 m należy podpory montażowe wypoziomować tak, aby w środku rozpiętości stropu uzyskać strzałkę odwrotną ugięcia 15 mm.
Belki stropowe układamy w rozstawie 45 lub 60 cm odpowiednim dla danego typu stropu Teriva. Aby zachować odpowiednie odstępy belek na ich końcach układamy pustaki stropowe. Minimalna długość oparcia belki na podporze wynosi 80 mm. Belki powinny być układane na zaprawie cementowej gr 10-20 mm. Przy rozpiętości stropów powyżej 6,0 m zaleca się stosowanie wieńca obniżonego, gdzie jego dolna krawędź musi znajdować się od spodu belki min w odległości 40 mm. W zależności od rozpiętości stropów stosuje się 1, 2 lub 3 podpory montażowe.
– przy rozpiętości modularnej stropu 1M=<4,0 m – 1 podpora,
– przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m< 1M=<6,0 m – 2 podpory,
– przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m< 1M=<8,0 m – 3 podpory,

3. Układanie pustaków
Po ułożeniu belek stropowych i ich zabezpieczeniu poprzez ułożenie 2 rzędów pustaków – po jednym przy każdej podporze skrajnej, przestrzenie między belkami należy uzupełnić. Układanie pustaków powinno odbywać się z odpowiednich pomostów, których poziom powinien być niższy o dolnej powierzchni belki. Układanie pustaków prowadzi się w jednym kierunku prostopadle do belek, Pustaki układane przy wieńcach, żebrach rozdzielczych, podciągach powinny być zadekowane. Pustaki nie mogą opierać się na podporach stałych, na których opierają, się belki.

Odległość „J” dla poszczególnych stropów Teriva:

Teriva I; Teriva NOVA : 510-540 mm

Teriva II; Teriva III : 390 mm

Odległość „K” dla poszczególnych stropów Teriva:

Teriva I; Teriva NOVA : 220-480 mm

Teriva II; Teriva III : 220-350 mm

Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 100 mm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 12 mm. Zaleca się stosowanie czterech prętów o średnicy 12 mm. Strzemiona o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 250 mm. Zbrojenie wieńców zaleca się projektować tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały się około 30 mm poniżej górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe jego otulenie betonem. Na ścianach wykonanych z materiałów o małej wytrzymałości (np. beton komórkowy, cegła dziurawka) zaleca się wykonywanie wieńców opuszczonych. Dolna powierzchnia wieńca opuszczonego powinna znajdować się 40÷60 mm poniżej dolnej powierzchni stropu. Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu. W czasie betonowania wieńców szczególną uwagę należy zwracać na staranne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni , w tym miejsca pod belkami w wieńcach opuszczonych.

 5. Żebra rozdzielcze
W stropach o rozpiętości od 4,0 m do 6,0 m należy zastosować co najmniej jedno żebro rozdzielcze, a przy rozpiętości stropu większej od 6,0 m – co najmniej dwa żebra rozdzielcze. W przypadku jednego żebra rozdzielczego należy je projektować w środku rozpiętości stropu. Przy dwóch żebrach rozdzielczych odległość między podporami stałymi i żebrami oraz między żebrami powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 70÷100 mm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, jeden dołem) o średnicy nie mniejszej niż Ø12, połączone strzemionami Ø4,5, rozstawionymi co 6,0 m. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwione w prostopadłych do tych żeber wieńcach lub podciągach, na długości minimum 0,5 m. Przekrój przez żebro rozdzielcze podano na rysunku

5.1. Żebra pod ściankami działowymi, równoległymi do belek.
Pod ściankami działowymi, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub – jeżeli zachodzi taka potrzeba – przez wykonanie w stropie belki żelbetowej. Przykładowe rozwiązanie żeber pod ścianki działowe równoległe do belek pokazano na rysunku :

6. Zbrojenie podporowe
Zgodnie z normą PN-B-03264:2002, p.9.2 każdy strop gęstożebrowy na podporze powinien mieć zbrojenie górne o polu przekroju nie mniejszym niż 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przęśle, zdolne do przeniesienia siły rozciągającej nie mniejszej niż 40 kN/m szerokości stropu. Rozpiętość stropów, przy których należy stosować zbrojenie przypodporowe podano w tabeli poniżej:

Zbrojenie typu I w przypadku ciągłości belek sąsiednich przęseł

Zbrojenie typu II dla pozostałych przypadków przesunięcia belek sąsiednich przęseł i przęsła skrajnego (może być również stosowana dla przypadku ciągłości żeber sąsiednich)

7. Betonowanie stropu.
Żebra pomiędzy pustakami oraz płytę nad pustakami grubości 30 mm w stropach TERIVA I; TERIVA NOVA lub 40 mm w pozostałych rodzajach stropów należy wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż B15 (zaleca się stosowanie betonu klasy B20), odpowiadającemu wymaganiom PN-88/B-060250. Uziarnienie kruszywa powinno być nie większe niż 10 mm. Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek (na podporach stałych i montażowych) oraz pustaków, a także po zmontowaniu zbrojenia wieńców, żeber i ułożeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności.

Bezpośrednio przed betonowaniem ze stropu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) polać obficie wodą. Betonowanie należy wykonać posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek. Jeżeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to należy go rozprowadzać równomiernie po powierzchni stropu, nie dopuszczając do jego miejscowego gromadzenia. Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający konstrukcję, to poziomy transport betonu po stropie może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3 systemem wahadłowym, po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stopowych. Pomosty powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 38 mm i szerokości minimum 200 mm. Pomosty na krawędziach bocznych powinny być obite listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się taczek z pomostu. W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w jednej linii, w wieńcach i żebrach rozdzielczych, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza. W trakcie betonowania należy pobierać próbki betonu i kontrolować jego jakośc zgodnie z PN-EN 206-1:2003