Głównym  przeznaczeniem przepustów skrzynkowych  jest wytworzenie pustych przestrzeni pod masami ziemnymi (nasypami) w celu:

  •  umożliwienia komunikacji pieszo-jezdnej,
  •  przepuszczenia cieków wodnych,
  •  umożliwienia migracji małych i średnich zwierząt,
  •  prowadzenia różnego rodzaju instalacji.

Stosowanie żelbetowych przepustów skrzynkowych umożliwia, znaczne przyspieszenie robót budowlanych i tym samym skrócenie czasu ich realizacji, bezpośrednio przekładającego się na niższe koszty budowy.